Δημοσιεύσεις

 

Ξενόγλωσες πλήρεις δημοσιεύσεις

 

1. Iliopoulou A, Giannakopoulos G, Synetos A, Georgiou A, Chalkiadaki A.Leukocytoclastic vasculitis: is propranolol implicated? Department of Clinical Therapeutics, Athens University, Greece. Pharmacotherapy 2000 Jul;20(7):848-50


2. Andrikopoulos GK, Dilaveris PE, Richter DJ, Gialafos EJ, Synetos AG, Gialafos JE. Increased variance of P wave duration on the electrocardiogram distinguishes patients with idiopathic paroxysmal atrial fibrillation. State Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Athens, Greece. Pacing Clin Electrophysiol 2000 Jul;23(7):1127-32


3.Dilaveris P, Gialafos E, Pantazis A, Synetos A, Triposkiadis F, Gialafos J. The spatial QRS-T angle as a marker of ventricular repolarisation in hypertension. The State Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Athens, Greece. J Hum Hypertens 2001 Jan;15(1):63-70


4. Dilaveris P, Gialafos E, Pantazis A, Synetos A, Triposkiadis F, StamatelopoulosS, Gialafos J. Spatial aspects of ventricular repolarization in postinfarction patients. State Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Greece Pacing Clin Electrophysiol 2001 Feb;24(2):157-65 


5. Andreas Synetos, Elias Gialafos, Panagiota Siemou, Kostas Vemmos: Atrial Fibrillation cause after stroke. Cause or consequence? Hellenic Journal of Cardiology, Supplement B 24 :B76-B78,2002


6. Stergiou GS, Vemmos KN, Pliarchopoulou KM, Synetos AG, Roussias LG, Mountokalakis TD.Parallel morning and evening surge in stroke onset, blood pressure, and physical activity. Stroke. 2002 Jun;33(6):1480-6


7. Spengos K, Vemmos KN, Tsivgoulis G, Synetos A, Zakopoulos NA, Zis VP, Vassilopoulos D Two-peak temporal distribution of stroke onset in Greek patients. A hospital-based study. CerebrovascDis.2003;15(1-2):70-7


8.Gialafos EJ, Dilaveris PE, Synetos AG, Tsolakidis GF, Papaioannou TG, Andrikopoulos GK, Richter DJ, Triposkiadis F, Gialafos JE. P wave analysis indices in young healthy men: data from the digital electrocardiographic study in Hellenic Air Force Servicemen (DEHAS) Pacing Clin Electrophysiol. 2003 Jan;26(1 Pt 2):367-72


9.Vemmos K, Tsivgoulis G, Spengos K, Zakopoulos N, Synetos A, Kotsis B,Vasilopoulos D, Mayrikakis M.: Association between 24-h blood pressure monitoring variables and oedema formation in patients with hyperacute stroke. J Hypertens. 2003 Nov;21(11):2167-7310.

 

10. SpengosK, Vemmos KN, Tsivgoulis G, Synetos A,Zakopoulos N, Zis VP, Vassilopoulos D. Seasonal variation of hospitaladmissions caused by acute stroke in Athens, Greece. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2003 Mar-Apr;12(2):93-6.


11. Vemmos K,  Tsivgoulis G, Spengos K, Zakopoulos N Synetos A, Manios E, Konstantopoulou P, Mayrikakis M.: U-shaped relationship between mortality and admission blood pressure in patients with acute stroke. J Intern Med. 2004 Feb;255(2):257-65.


12. Vemmos KN, Tsivgoulis G, Spengos K, Synetos A, Manios E, Vassilopoulou S, Zis V, Zakopoulos N.Blood pressure course in acute ischaemic stroke in relation to stroke subtype. Blood Press Monit. 2004 Jun;9(3):107-14


13. Dilaveris P, Synetos A, Giannopoulos G, Gialafos E, Stefanadis C. Conversion of recent-onset atrial fibrillation or flutter with amiodarone after ibutilide has failed: a rapid, efficient, and safe algorithm. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Jul;10(3):382-6.

 

14Dilaveris P, Giannopoulos G, Synetos A, Stefanadis C. The role of renin angiotensin system blockade in the treatment of atrial fibrillation. Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Disord. 2005 Oct;5(5):387-403. Review


15. Dilaveris P, Synetos A, Giannopoulos G, Massias S, Michaelides A, Stefanadis C. Exercise-induced left bundle branch block and propafenone administration. Int J Cardiol. 2006 Jan 13;106(2):279-81


16. Synetos A ,  Dilaveris P, Gialafos E, Giannopoulos G, Stefanadis C. Severe pulmonary hypertension due to pulmonary alveolar microlithiasis. Int J Cardiol. 2006 Jan 26;106(3):396-7.


17.Dilaveris P, Pantazis A, Giannopoulos G, Synetos A, Gialafos J, Stefanadis C. Upgrade to biventricular pacing in patients with pacing-induced heart failure: can resynchronization do the trick? Europace. 2006 May;8(5):352-7.


18. Dilaveris PE,  Synetos A, Giannopoulos G, Gialafos E, Pantazis A, Stefanadis C. The Climate Impacts on Myocardial infarction deaths in the Athens Territory (The CLIMATE study). Heart. 2006 Dec;92(12):1747-51


19.Synetos A, Stefanadis C. The incidence of pulmonary alveolar microlithiasis Int J Cardiol. 2006 Aug 9; [Epub ahead of print].


20. Dilaveris P, Giannopoulos G, Synetos A, Gatzoulis K, Stefanadis C. Heart rate lowering by inhibition of the pacemaker current: New therapeutic perspectives in cardiovascular disease. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2006 Oct;4(4):313-8


21. Dilaveris P, Giannopoulos G, Riga M, Synetos A, Stefanadis C. Beat by beat variations. Am J Med. 2007 Jan;120(1):21-2 22. 


22 Vlachopoulos C, Aggeli C, Synetos A., Vrachliotis T, Stefanadis C. Large recesses associatedwith left ventricular noncompaction: an unusual presentation of thedisease.  IntJ Cardiol. 2007 Oct 1;121(2):205-6.


23.  Toutouzas K, Synetos A, Stefanadi E, Vaina S, Markou V, Vavuranakis M, Tsiamis E, Tousoulis D, Stefanadis C. Correlationbetween morphological characteristics and local inflammatory activation inculprit lesions of patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2007 Jun 12;49(23):2264-71, comment in JAm Coll Cardiol. 2007 Jun 12;49(23):2272-3.


24. Dilaveris P, Giannopoulos G, Riga M, Synetos A, Stefanadis C. Beneficial effects of statins onendothelial dysfunction and vascular stiffness. Curr Vasc Pharmacol. 2007 Jul;5(3):227-37


25.  Kopterides P, SynetosA, Theodorakopoulou M, Armaganidis A, Lerakis S.  Osborn waves insepsis-induced hypothermia. Int JCardiol. 2008 Sep 26;129(2):297-9


26.  GialafosE, Psaltopoulou T, Papaioannou TG, SynetosA, Dilaveris P, Andrikopoulos G, Vlasis K, Gialafos J, Stefanadis C.Prevalence of interatrial block in young healthy men<35 years of age. Am J Cardiol. 2007 Sep 15;100(6):995-7


27.  Ramos JJ, Williams M, Synetos A, Lerakis S. Clinical utilityof cardiac computed tomography. Am J MedSci. 2007 Nov;334(5):350-5


28.   SynetosA, Toutouzas K, Aznaouridis K, Lerakis S,Stefanadis C. Dilated cardiomyopathy induced by anti-tumor necrosis factor. Int J Cardiol. 2007 Nov 13


29.  Lerakis S, SynetosA, Toutouzas K, Stefanadis C. Transcatheterocclusion devices for the prevention of stroke in patients with atrialfibrillation. Hellenic J Cardiol. 2008Jan-Feb;49(1):33-6


30.  SynetosA, Aznaouridis K,Lerakis S. Brain natriuretic peptide incardiovascular diseases. Am J Med Sci.2008 Jun;335(6):477-83.


31 Toutouzas K, Drakopoulou M, Dilaveris P, Vaina S, Gatzoulis K, Karabelas J, Riga M, Stefanadi E, Synetos A, Vlasis K, Stefanadis C. Inflammation in lone atrial fibrillation: New insights by coronary sinus thermography. Int J Cardiol. 2008 Jul 31.

 

32. Toutouzas K, Drakopoulou M, Synetos A, Tsiamis E, Agrogiannis G, Kavantzas N, Patsouris E, Iliopoulos D, Theodoropoulos S, Yacoub M, Stefanadis C. In vivo aortic valve thermal heterogeneity in patients with nonrheumatic aortic valve stenosis the: first in vivo experience in humans. J Am Coll Cardiol. 2008 Aug 26;52(9):758-63.

 

33. Giannopoulos G, Dilaveris P, Batchvarov V, Synetos A, Hnatkova K, Gatzoulis K, Malik M, Stefanadis C Prognostic significance of inverse spatial QRS-T angle circadian pattern in myocardial infarction survivors. J Electrocardiol. 2008 Aug 22. [Epub ahead of print

 

34. ]Lerakis S, Synetos A, Toutouzas K, Vavuranakis M, Tsiamis E, Stefanadis C. Imaging of the vulnerable plaque: noninvasive and invasive techniques. Am J Med Sci. 2008 Oct;336(4):342-8.

 

35. Lerakis S, Synetos A.  Left atrial appendage exclusion system forstroke prevention in atrial fibrillation: a percutaneous device deliveryapproach. MinervaCardioangiol. 2008Dec;56(6):667-70.


36. Pipilis A, Andrikopoulos G, Lekakis J, Kalantzi K, Kitsiou A, Toli K,Floros D, Gaita D, Karalis I, Dragomanovits S, Kalogeropoulos P, Synetos A, Koutsogiannis N,Stougiannos P, Antonakoudis C, Goudevenos J; HELIOS group.Outcome of patientswith acute myocardial infarction admitted in hospitals with or withoutcatheterization laboratory: results from the HELIOS registry. Eur J Cardiovasc PrevRehabil. 2009 Feb;16(1):85-90


37. Tsiamis E, Toutouzas K, SynetosA, Karambelas J, Karanasos A, Demponeras C, Drakopoulou M, Stefanadi E,Tsioufis C, Tousoulis D, Stefanadis C. Prognostic clinical and angiographiccharacteristics for the development of a new significant lesion in remotesegments after successful percutaneous coronary intervention. Int J Cardiol.2009 Feb 9. [Epub ahead of print]


38.  Lerakis S, Aznaouridis K, Synetos A, Masoura C, Mehta P, Al-HajjM, Shukrullah I, Martin R. Predictive value of normal dobutamine stressechocardiogram in patients with low-risk acute chest pain. Int J Cardiol. 2009 Mar 24. [Epub ahead of print]


39. Dilaveris P, Giannopoulos G, SynetosA, Aggeli C, Raftopoulos L, Arsenos P, Gatzoulis K, Stefanadis C Effectof biventricular pacing on ventricular repolarization and functional indices inpatients with heart failure: lack of association with arrhythmic events. Europace. 2009 Jun;11(6):741-50. Epub 2009 Apr 17.


40.  Gatzoulis KA, Karystinos G,Gialernios T, Sotiropoulos H, SynetosA, Dilaveris P, Sideris S, Kalikazaros I, Olshansky B, StefanadisCI.Correlation of noninvasive electrocardiography with invasiveelectrophysiology in syncope of unknown origin: implications from a largesyncope database. Ann Noninvasive Electrocardiol.2009 Apr;14(2):119-27.


41. Toutouzas K, Tsiamis E, Drakopoulou M, Synetos A, Karampelas J, Riga M, Tsioufis C, Tousoulis D,Stefanadi E, Vlassis C, Stefanadis C Impact of type 2 diabetes mellitus ondiffuse inflammatory activation of de novo atheromatous lesions: Implicationsfor systemic inflammation. Diabetes Metab. 2009Jul 29. [Epub ahead of print]


42.  Toutouzas K, Synetos A, Drakopoulou M, Stefanadi E, TousoulisD, Lerakis S, Stefanadis C. The role of inflammation inatrial fibrillation: a myth or a fact? Am J Med Sci.2009 Dec;338(6):494-9.


43.  Toutouzas K, Synetos A, Karanasos A, Drakopoulou M, TsiamisE, Lerakis S, Stefanadis C. Percutaneous coronaryintervention in chronic stable angina. Am J Med Sci.2010 Jun;339(6):568-72.


44.  Toutouzas K, Tsiamis E, Karanasos A, Drakopoulou M, Synetos A,Tsioufis C, Tousoulis D, Davlouros P, Alexopoulos D, Bouki K, Apostolou T,Stefanadis C. Morphological characteristics of culprit atheromatic plaque areassociated with coronary flow after thrombolytic therapy: new implications ofoptical coherence tomography from a multicenter study JACCCardiovasc Interv. 2010 May;3(5):507-14.


45.  Toutouzas K, Synetos A, Karanasos A, Tsiamis E, Stefanadis C.Simultaneous occlusion oftwo coronary arteries in a patient with acute myocardial infarction: a resultof plaque rupture and plaque erosion..Int J Cardiol.2011 Oct 20;152(2):e29-30. Epub 2010 Oct 18.


46.  Toutouzas K, Synetos A,Stefanadis C. Drug eluting stents for vulnerableplague. Curr Pharm Des. 2010;16(36):4037-40.


47.  Deftereos S, Giannopoulos G, Tousoulis D, Raisakis K, Kossyvakis C,Kaoukis A, Synetos A, Latsios G, Pappas L, Panagopoulou V, Toutouzas K,Pyrgakis V, Rentoukas I, Stefanadis C.Feasibility and safety oftransulnar access for performing rotational atherectomy.IntJ Cardiol. 2011 Mar 3;147(2):285-6. Epub 2011 Jan 12.


48.  Toutouzas K, Grassos H, Synetos A, Drakopoulou M, Tsiamis E,Moldovan C, Agrogiannis G, Patsouris E, Siores E, Stefanadis C.A new non-invasive methodfor detection of local inflammation in atherosclerotic plaques: experimentalapplication of microwave radiometry.Atherosclerosis.2011 Mar;215(1):82-9. Epub 2010 Dec 23.


49.  Toutouzas K, Synetos A, Stefanadis C.Location of thrombus inatrial fibrillation. JACC Cardiovasc Imaging. 2011Mar;4(3):309;


50.  Toutouzas K, Patsa C, Synetos A, Karanasos A, Karampelas J,Tsiamis E, Spanos A, Stefanadi E, Tousoulis D, Stefanadis C.The impact of new generationdrug-eluting stent implantation on patients with chronic kidney disease and asingle lesion in the proximal segment of the left anterior descending artery.Hellenic J Cardiol. 2011 Mar-Apr;52(2):103-10.


51.  Synetos A, Toutouzas K, Karanasos A,Stathogiannis K, Triantafyllou G, Tsiamis E, Lerakis S, Stefanadis C.Differences in drug-elutingstents used in coronary artery disease. Am J Med Sci.2011 Nov;342(5):402-8.


52.  Toutouzas K, Karanasos A, Tsiamis E, Riga M, Drakopoulou M, SynetosA, Papanikolaou A, Tsioufis C, Androulakis A, Stefanadi E, Tousoulis D, StefanadisC. New insights byoptical coherence tomography into the differences and similarities of culpritruptured plaque morphology in non-ST-elevation myocardial infarction andST-elevation myocardial infarction. Am Heart J.2011 Jun;161(6):1192-9. doi: 10.1016/j.ahj.2011.03.005.


53.  Toutouzas K, Michelongona A, Synetos A, Latsios G, TsioufisC, Stefanadis C. Atrioventricularblock 9 days after transcatheter aortic valve implantation. Int J Cardiol. 2011 Aug 18;151(1):112-4. Epub 2011 Jul 2


54.  Toutouzas K, Michelongona A, Synetos A, Latsios G,Drakopoulou M, Stefanadis C.Transcatheter aortic valveimplantation during the acute phase of acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2011 Nov 3;152(3):398-400.


55.  Stefanadis C, Synetos A, Tousoulis D, Tsiamis E, MichelongonaA, Zagouri F, Bamias A, Dimopoulos MA, Kyvelou S, Kapelakis I, Toutouzas K Systemic administration ofbevacizumab increases the risk of cardiovascular events in patients withmetastatic cancer. Int J Cardiol. 2012 Feb9;154(3):341-4.


56.  Stefanadis C, Toutouzas K, Synetos A, Tsioufis C, KaranasosA, Agrogiannis G, Stefanis L, Patsouris E, Tousoulis D.Chemical denervation of therenal artery by vincristine in swine. A new catheter based technique.Int J Cardiol. 2012 Jan 20.


57.  Latsios G, Tousoulis D, Androulakis E, Papageorgiou N, Synetos A,Tsioufis C, Toutouzas K, Stefanadis C. Monitoring calcific aorticvalve disease: the role of biomarkers. Curr Med Chem.2012;19(16):2548-54.


58.  Siasos G, Tousoulis D, Michalea S, Oikonomou E, Kolia C, Kioufis S, SynetosA, Vlasis K, Papavassiliou AG, Stefanadis C. Biomarkers determiningcardiovascular risk in patients with kidney disease. Curr MedChem. 2012;19(16):2555-71.


59.  Toutouzas K, Synetos A, Nikolaou C, Tsiamis E, Tousoulis D,Stefanadis C. Matrix metalloproteinases and vulnerable atheromatous plaque Curr Top Med Chem. 2012;12(10):1166-80


60.  Toutouzas K, Grassos C, Drakopoulou M, Synetos A, Tsiamis E,Aggeli C, Stathogiannis K, Klettas D, Kavantzas N, Agrogiannis G, Patsouris E,Klonaris C, Liasis N, Tousoulis D, Siores E, Stefanadis C. First in vivoapplication of microwave radiometry in human carotids: a new noninvasive methodfor detection of local inflammatory activation. J Am CollCardiol. 2012 May 1;59(18):1645-53.


61.  Toutouzas K, Synetos A, Karanasos A, Nikolaou C, MichelongonaA, Panagiotakos D, Tsiamis E, Tsioufis C, Tousoulis D, Stefanadis C. Prognosticmodels for cardiovascular events after successful primary percutaneous coronaryintervention. Int J Cardiol. 2012 Jun 28;158(1):168-70


62.  Toutouzas K, Karanasos A, Stathogiannis K, Synetos A, TsiamisE, Papadopoulos D, Stefanadis C. A honeycomb-like structure in the leftanterior descending coronary artery: demonstration of recanalized thrombus byoptical coherence tomography. JACC Cardiovasc Interv.2012 Jun;5(6):688-9


63.  Tsiamis E, Synetos A, Stefanadis C. Capecitabine may inducecoronary artery vasospasm. Hellenic J Cardiol. 2012Jul-Aug;53(4):320-3.


64.  Toutouzas K, Karanasos A, Riga M, Tsiamis E, Synetos A,Michelongona A, Papanikolaou A, Triantafyllou G, Tsioufis C, Stefanadis C.Optical coherence tomography assessment of the spatial distribution of culpritruptured plaques and thin-cap fibroatheromas in acute coronary syndrome. EuroIntervention. 2012 Aug;8(4):477-85.


65.  Liakos CI, Vyssoulis GP, Michaelides AP, Chatzistamatiou EI,Theodosiades G, Toutouza MG, Markou MI, Synetos AG, Kallikazaros IE, StefanadisCI. The effects of angiotensin receptor blockers vs. calcium channel blockerson the acute exercise-induced inflammatory and thrombotic response. Hypertens Res. 2012 Dec;35(12):1193-200


66.  Toutouzas K, Drakopoulou M, Aggeli C, Nikolaou C, Felekos I, GrassosH, Synetos A, Stathogiannis K, Karanasos A, Tsiamis E, Siores E,Stefanadis C. In vivo measurement of plaque neovascularisation and thermalheterogeneity in intermediate lesions of human carotid arteries. Heart. 2012 Dec;98(23):1716-21
 
67.  Latsios G, Toutouzas K, Tousoulis D, Stathogiannis K, Tentolouris C,Synetos A, Filis K, Stefanadis C. Prosthetic aortic valve removal fromthe abdominal aorta after successful "valve-through" TAVI. Int J Cardiol. 2013 Apr 15;164


68.  Toutouzas KP, Stathogiannis KE, Latsios GS, Synetos AG, StefanadisCI. Recent valves used for transluminal implantation in patients with aorticvalve stenosis.Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2012Dec;7(3):206-15.


69.  Toutouzas K, Stathogiannis K, Synetos A, Karanasos A,Stefanadis C. Vulnerable atherosclerotic plaque: from the basic researchlaboratory to the clinic. Cardiology.2012;123(4):248-53


70.  Toutouzas K, Drakopoulou M, Aggeli C, Nikolaou C, Felekos I, GrassosH, Synetos A, Stathogiannis K, Karanasos A, Tsiamis E, Siores E,Stefanadis C. The Authors' reply. Heart. 2012 Dec 22


71.  Spargias K, Toutouzas K, Chrissoheris M, Synetos A, HalapasA, Paizis I, Latsios G, Stathogiannis K, Papametzelopoulos S, Zanos S, PavlidesG, Zacharoulis A, Antoniades A, Stefanadis C. The Athens TAVR Registry of newergeneration transfemoral aortic valves: 30-day outcomes. HellenicJ Cardiol. 2013 Jan-Feb;54(1):18-24.


72.  Latsios G, Toutouzas K, Tousoulis D, Synetos A, StathogiannisK, Stefanadis C. Jamming of the 18F sheath's tip inside a severely calcifiedfemoral artery. Int J Cardiol. 2013 Jul 1;166(3):e48-9


73.  Toutouzas K, Mastrokostopoulos A, Thanopoulos V, Aggeli C, LatsiosG, Synetos A, Tousoulis D, Stefanadis C. Successful closure of patentductus arteriosus in a 66 year old patient. Int J Cardiol.2013 Sep 1;167(5):e132-3.
 
74.  Latsios G, Toutouzas K, Tousoulis D, Michelongona A, Synetos A,Stathogiannis K, Mastrokostopoulos A, Stefanadis C. Case reports of bail-outmaneuvers for implantation of a second core valve prosthesis during the sameTAVI procedure. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):e134-6


75.  Stefanadis C, Synetos A, Toutouzas K, Tsioufis C, DrakopoulouM, Tsiamis E, Agrogiannis G, Patsouris E, Tousoulis D. New double balloondelivery catheter for chemical denervation of the renal artery withvincristine. Int J Cardiol. 2013 Jun 2
76.  Synetos A, Toutouzas K, Stathogiannis K,Latsios G, Tsiamis E, Tousoulis D, Stefanadis C. MicroRNAs in arterialhypertension. Curr Top Med Chem. 2013;13(13):1527-32.


77.  Latsios G, Tousoulis D, Androulakis E, Papageorgiou N, Synetos A,Toutouzas K, Siasos G, Oikonomou E, Stefanadis C. MicroRNAs in the diagnosisand treatment of unstable angina. Curr Top Med Chem.2013;13(13):1596-604.


78.  Efremidis M, Letsas KP, Lioni L, Deftereos S, Giannopoulos G,Kossyvakis C, Tsikrikas S, Charalampous C, Kollias G, Xydonas S, Synetos A,Sideris A, Toutouzas K, Stefanadis C. The impact of vagotonic, adrenergic, andrandom type of paroxysmal atrial fibrillation on left atrial ablation outcomes.Int J Cardiol. 2013 Jul 17.


79.  Stefanadis C, Synetos A, Toutouzas K, Tsioufis C, DrakopoulouM, Tsiamis E, Agrogiannis G, Patsouris E, Tousoulis D. Barodenervation of thesympathetic nervous system of the renal artery. A new concept. Int J Cardiol. 2013 Jul 23.
 
80.  Stefanadis C, Toutouzas K, Vlachopoulos C, Tsioufis C, Synetos A,Pietri P, Tousoulis D, Tsiamis E. Chemical denervation of the renal artery withvincristine for the treatment of resistant arterial hypertension: first-in-manapplication. Hellenic J Cardiol. 2013Jul-Aug;54(4):318-21.


81.  Toutouzas K, Drakopoulou M, Aggeli C, Nikolaou C, Felekos I, GrassosH, Synetos A, Stathogiannis K, Karanasos A, Tsiamis E, Siores E,Stefanadis C. Heart. 2013 Aug 23. doi:10.1136/heartjnl-2013-304621


82.  Toutouzas K, Synetos A, Nikolaou C, Stathogiannis K, TsiamisE, Stefanadis C. Microwave radiometry: a new non-invasive method for thedetection of vulnerable plaque. Cardiovasc Diagn Ther.2012 Dec;2(4):290-7


83.  Latsios G, Toutouzas K, Tousoulis D, Synetos A, Mastrokostopoulos A, Stathogiannis K, Spyridopoulos T,Gerckens U, Stefanadis C. Successful management of a twice complicated case byimplantation of three CoreValve prostheses. Int J Cardiol. 2014 Mar1;172(1):242-3.


84.  PapaoikonomouS, Tousoulis D, Tentolouris N, Miliou A, Papageorgiou N, Synetos A,Stefanadis C. Assessmentof the effects of 174G/C polymorphism on interleukin 6 gene on macrovascularcomplications in patients with type 2 diabetes mellitus.Int J Cardiol.2014;172(1):e190-1


85.  Tousoulis D, Papageorgiou N, Synetos A, Stefanadis C.Assessing vulnerable plaque: is shear stress enough? Int J Cardiol.2014;172(1):e135-8


86.  Toutouzas K, Synetos A, Tousoulis D, Latsios G, Brili S,Mastrokostopoulos A, Karanasos A, Sideris S, Dilaveris P, Cheong A, Yu CM,Stefanadis C. Predictors for permanent pacemaker implantation after core valveimplantation in patients without preexisting ECG conduction disturbances: therole of a new echocardiographic index. Int J Cardiol.2014 Apr 1;172(3):601-3


87.  Deftereos S, Kossyvakis C, Efremidis M, Bouras G, Panagopoulou V,Papadimitriou C, Doudoumis K, Deftereos G, Synetos A, Davlouros P,Toutouzas K, Alexopoulos D, Manolis AS, Giannopoulos G. Interatrial conductiontime and incident atrial fibrillation: a prospective cohort study.Heart Rhythm. 2014 Jul;11(7):1095-101


88.  Giannopoulos G, Pappas L, Synetos A, Hahalis G, Raisakis K,Papadimitriou C, Kossyvakis C, Alexopoulos D, Tousoulis D, Stefanadis C, ClemanMW, Deftereos S. Association of virtual histology characteristics of theculprit plaque with post-fibrinolysis flow restoration in ST-elevationmyocardial infarction. Int J Cardiol. 2014 Jul1;174(3):678-82


89.  Latsios G, Toutouzas K, Tousoulis D, Synetos A, StathogiannisK, Mastrokostopoulos A, Papaioannou S, Brili S, Stefanadis C. TAVI with theself-expandable 29 mm core valve prosthesis in a patient with a metallic mitralvalve. Int J Cardiol. 2014 Jul 15;175(1):e4-5.


90.  Synetos A, Toutouzas K, Benetos G,Drakopoulou M, Trantalis G, Kotronias R, Agrogiannis G, Tsiamis E, Deftereos S,Davlouros P, Patsouris E, Stefanadis C. Catheter based inhibition of arterialcalcification by bisphosphonates in an experimental atherosclerotic rabbitanimal model. Int J Cardiol. 2014 Sep;176(1):177-81


91.  Giannopoulos G, Oudatzis G, Paterakis G, Synetos A, TampakiE, Bouras G, Hahalis G, Alexopoulos D, Tousoulis D, Cleman MW, Stefanadis C,Deftereos S. Red blood cell and platelet microparticles in myocardialinfarction patients treated with primary angioplasty. Int JCardiol. 2014 Sep;176(1):145-50


92.  Tousoulis D, Tourikis P, Papageorgiou N, Siasos G, Papaioannou S,Hatzis G, Oikonomou E, Toutouzas K, Synetos A, Stefanadis C. Vasculareffects of circulating CD4-T cells in patients with unstable angina. Int J Cardiol. 2014 Sep 20;176(2):519-20


93.  Stefanadis C, Synetos A, Tsioufis C, Drakopoulou M, TsiamisE, Tousoulis D, Agrogiannis G, Patsouris E, Toutouzas K. Chemical renaldenervation by vincristine: the role of the flow rate of delivery. Cardiovasc Intervent Radiol. 2014 Oct;37(5):1336-42


94.  Giannopoulos G, Panagopoulou V, Deftereos S, Angelidis C, DavlourosP, Synetos A, Toutouzas K, Alexopoulos D, Cleman MW, Tousoulis D. Effectof Angiotensin converting enzyme inhibitors on solubletumor-necrosis-factor-related apoptosis-inducing ligand levels - associationwith neointimal hyperplasia in drug eluting stents. J IntervCardiol. 2014 Dec;27(6):582-90


95.  Tousoulis D, Psaltopoulou T, Androulakis E, Papageorgiou N,Papaioannou S, Oikonomou E, Synetos A, Stefanadis C. Oxidative Stressand Early Atherosclerosis: Novel Antioxidant Treatment. CardiovascDrugs Ther. 2014 Nov 21. [Epub ahead of print]


96.  Tsounis D, Ioannidis A, Bouras G, Raikou M, Giannopoulos G,Deftereos S, Kossyvakis C, Toutouzas K, Tousoulis D, Synetos A, PyrgakisV, Niakas D, Stefanadis C. Assessment of health-related quality of life in agreek symptomatic population with atrial fibrillation: correlation withfunctional status and echocardiographic indices. Hellenic JCardiol. 2014 Nov-Dec;55(6):475-85.


97.  Synetos A, Toutouzas K, Latsios G,Papaioannou S, Oikonomou E, Tsiamis E, Tousoulis D. An unusual case of a threecoronary artery spasm. Int J Cardiol. 2015 Jan20;179:29-30
 
.

Εργασία

Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.


Βασιλίσσης Σοφίας 114

115 27, Αθήνα

Τηλ: 213 208.8000